sobota, 19 maja 2018

Carry On Up the Khyber on Carronade 2018 by Leuchars Wargamers.

During Carronade I had the pleasure to try new, by Leuchars Wargamers, participation game. It was based on Carry On Up the Khyber movie (which I haven't seen yet). During the game Leuchars played the 3rd Foot and Mouth Regiment, where the participants (usually 4 gamers from the audience) played the rebelled Afghans. The task for them was to take the Palace before the British reinforcements will arrive. The game was card driven, where the sides or special characters were activated (that included the wild animals like elephants, tigers etc.). We tried hard and two times we were very close to take the Palace but finally were run out of time and the reinforcements arrived. Despite the loose, it was great and funny game (sadly I did not seen the movie, then probably the fun would be greater). The game won the best participation game trophy of the show. Fully deserved! 
Podczas Carronade miałem okazję spróbować nowej gry, w którą można było zagrać na konwencie, przygotowaną przez Leuchars Wargamers. Była ona oparta na brytyjskim filmie Awantura w Khyberze (z serii Do Dzieła..., ja osobiście filmu jeszcze nie obejrzałem). Podczas gry panowie z Leuchars wcielili się w 3rd Foot and Mouth Regiment, z kolei widzowie (zazwyczaj 4 graczy z widowni) wcielali się w Afgańczyków.  Zadaniem dla nich było zajęcie pałacu, zanim pojawi się brytyjska odsiecz. Gra opierała się na aktywacji kartami albo stron, albo specjalnych postaci (włączając w to także zwierzęta, jak słoń czy tygrys itp.). W trakcie naszej gry prawie dwa razy byliśmy bardzo blisko od zajęcia pałacu, jednak ostatecznie skończył nam się czas i odsiecz przybyła. Pomimo przegranej, to była to bardzo udana i bardzo zabawna gra (prawdopodobnie gdybym obejrzał film, zabawa byłaby większa). Gra wygrała jako najlepsza gra w której, można było wziąć udział podczas konwentu.


sobota, 12 maja 2018

Carronade 2018

Today I want to show you some pictures from wargame show in Falkirk, which I visited today, Carronade. Form different reasons I never had a chance to attend it before, despite the fact it is 40 minutes drive from home. This time I planned things much better and finally been there. The show is the same size as the Claymore, with more or less the same amount of games and traders. It doesn't have Bring and Buy, but have a flea market instead. Everything is split between 5 halls, which could be a little confusing at the beginning.
Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka zdjęć z konwentu wargamingowego z Falkirk, które właśnie odwiedziłem, czyli Carronade. Z różnych powodów do tej pory nie udało mi się go odwiedzić, pomimo faktu, że jest oddalone od mojego miejsca zamieszkania jedynie 40 minut jazdy samochodem. Tym razem jednak zaplanowałem sobie wszystko lepiej i w końcu udało mi się tam dotrzeć. Konwent jest podobnych rozmiarów, co Claymore, z mniej więcej tą samą ilością gier i stoisk handlowych. Nie ma Bring and Buy a zamiast tego pchli targ. Wszystko jest rozdzielone pomiędzy 5 sal, co może dezorientować na początku.I was planning to have some games, however I managed to play only one (but it was great, prepared by Leuchars Gamers - you will find a report soon). Meet many old and new friends. Had a lot of interesting conversations about the hobby. It was great time. My next show will be the Lardie Day in Musselburgh and now some pictures of the games, which catches my eye:
Miałem zamiar rozegrać kilka gier, ale skończyło się tylko na jednej (ale bardzo dobrej, przygotowanej przez Leuchars Gamers - wkrótce raport na blogu). Widziałem się z dużą ilością starych i nowych przyjaciół. Odbyłem wiele ciekawych rozmów o naszym hobby. To był naprawde dobrze spędzony czas. Moim następnym konwentem będzie Lardie Day w Musselburgu a teraz kilka zdjęć gier, które mi się spodobały:

To the Strongests by Dave Imrie. He proposed his update for those who don't like the battlefield with squares. I will try it once and tell you something about that one day.
To the Strongest przygotowana przez Dave'a Imrie. Zaproponował wersję dla tych, co nie lubią pola bitwy podzielonego na kwadraty. Na pewno spróbuję tej wersji w przyszłości i podzielę się moimi opiniami o tym.

Sues Crisis by Gothenburg Wargamers. British and French troops against Egyptian using Bolt Action rules.
Kryzys Sueski przygotowany przez Gothenburg Wargamers. Oddziały brytyjskie i francuskie przeciw egipskim przy użyciu zasad Bolt Action.


American Civil War by Durham Wargamers. The biggest game of the show, I don't remember the rules used for the game...
Wojna Secesyjna przygotowana przez Durham Wargamers. Największa gra konwentu, niestety nie pamiętam jakich zasad użyto do gry...

T in the Park by (I forgot the name of the club... if someone remember please let me know). The name of the popular gig in Scotland now moved to Berlin in 1945, where vehicles with T in their names were widely presented. Rapid Fire! in 28mm. Look at the flags, it is the frontline - great idea!
T in the Park by (nie zapamiętałem nazwy klubu... jeśli ktoś pamięta, dajcie znać bym mógł to uzupełnić). Nazwa popularnego szkockiego festiwalu przeniesiona do Berlina w 1945 roku, gdzie pojazdy z literką T były reprezentowane w dużej ilości. Rapid Fire! w skali 28mm. Spójrzcie na flagi, to linia frontu - wspaniały pomysł!

French Campaign 1940 by (again I don't remember the club...)
Kampania francuska 1940 (znów nie pamiętam nazwy klubu...)

Another game I don't remember the name of the club. This time the Greeks vs Greeks in ancient times.
Kolejna gra, gdzie nie zapamiętałem nazwy klubu. tym razem Grecy przeciw Grekom w czasach antycznych.

Battle of Arsuf by SESWC with the use of Soldiers of God rules.
Bitwa pod Arsuf przygotowana przez SESWC z użyciem zasad Soldiers of God.Carronade also have a painting competition. Here you have two works, which I really liked (I'm sorry, but I did not asked who painted them):
Carronade ma też swój konkurs malarski. Tutaj dwie prace, które mi się naprawdę podobały (niestety nie dowiedziałem się kto je pomalował):


piątek, 11 maja 2018

Summer 1944 in Italy. Lato 1944 roku we Włoszech.

Another game in our club, this time Chain of Command. Since some time I try to win with Angus's Germans using my Poles. As I remember I did never win. This time we tried something a little different. Regular infantry against regular infantry. For the place we choose Italy during the operation Olive, so my Poles played the role of Polish 2nd Corps instead of usual 1st Armoured Division.
Kolejna gra w naszym klubie, tym razem Chain of Command. Od jakiegos juz czasu próbuję wygrać z Angusa Niemcami przy użyciu moich Polaków. O ile nie zawodzi mnie moja pamięć, to nie udało mi się jeszcze nigdy wygrać. tym razem spróbowaliśmy czegoś innego, zwykła piechota przeciw zwykłej piechocie. Jako teatr, wybraliśmy Włochy podczas operacji Olive, więc moi Polacy wcielili się w rolę Drugiego Korpusu, zamiast zwyczajowej Pierwszej Dywizji Pancernej.SCENARIO/SCENARIUSZ: Scenario Three: Attack & Defend (from main book)
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.POLAND/POLSKA
(Bartek)

Infantry Platoon (from British list)

+ 7 reinforcement points:
Adjutant
M4 Sherman GERMANY/NIEMCY
(Angus)

Infantry Platoon

+ 3 reinforcement points
Ajutant
Panzerschreck team


2. The game. Gra.


The Patrol phase spread our forces on the opposite sides of a small river. Angus had good defending positions, however I was still quite confident about quality of my troops. So the game started. From the beginning it divided into two fights: about the shore building and about the small chapel. 
Faza patrolu rozdzieliła nasze siły wzdłuż małej rzeczki, po przeciwnych jej stronach. Angus zyskał dość dobre pozycje obronne, jednak ja byłem cały czas pewny jakości moich oddziałów. Gra się rozpoczęła i od początku podzieliła się na dwa starcia: o dom nad brzegiem i o małą kaplicę. To fight around the chapel I send two sections with my Senior Officer. It fought against German section firing at me from small woods. For long period of time my boys changing fire with enemy and slowly lowering the number of Germans, however quite big problem for me was German MG. It's firepower was quite big (4 more shooting dices then Bren) and slowly I started losing my guys too. Sadly finally I lost whole section and the things were gone very bad for me...
Do walki wokół kaplicy rzuciłem dwie drużyny piechoty z moim dowódcą. Walczyli oni przeciw drużynie niemieckiej, ukrytej w małym zagajniku. Przez dłuższy czas trwała tam wymiana ognia z wrogiem i powoli liczba Niemców się zmniejszała, jednak dużym problemem był tu niemiecki km. Jego siła ognia była dość duża (4 kości ataku więcej niż Bren) i powoli też zacząłem tracić swoich chłopców. Ostatecznie straciłem całą sekcję i sprawy się dla mnie mocno pokomplikowały.On the other side of the battlefield, thing were much better for me. Over here my one section supported with 2 inch mortar and PIAT fought against German section defending the waterfront building. It was the place when I lost my first team, which I believe, decided about the whole game. I deployed my light mortar to close of the woods edge, so Germans were able to destroy it immediately. For the rest of the game I suffered the luck of the smoke cover, which could help my troops to take better positions to fight. During the shooting I managed to almost annihilate his troops, but I get some casualties as well (again German MG!).  Anyway soon after I lost my first section on opposite side I lost the second and my morale went to 0... Even support of the tank was not good enough...Another game lost to Angus, but there will be another time!
Po drugiej stronie pola walki, sprawy szły dużo lepiej dla mnie.Tutaj moja drużyna wsparta lekkim moździerzem i PIATem walczyła przeciw drużynie niemieckiej, broniącej budynku nad rzeką. To tam straciłem swój pierwszy zespół, który według mnie przyczynił się znacząco do wyniku całej rozgrywki. Zbyt blisko krawędzi drzew wystawiłem swój moździerz i został on szybko wyeliminowany przez Niemców. Przez resztę gry cierpiałem z powodu braku zasłony dymnej, która pozwoliłaby moim oddziałom zająć lepsze pozycje bojowe. Podczas wymiany ognia prawie zniszczyłem jego oddział, jednak przy okazji moje straty również rosły znowu niemiecki km). Wkrótce też kolejna sekcja mojej piechoty została wyeliminowana i moje morale spadło do 0... Nawet wsparcie mojego czołgu okazało się niewystarczające... Kolejna gra z Angusem przegrana, ale będzie jeszcze okazja na rewanż!3. Links. Linki.


Angus:


SESWC:

to be updated

Flickr:


This Saturday I am heading to Falkirk for Carronade, where I hope to see some of you.
W tą sobotę jade do Falkirk na Carronade, gdzie mam nadzieję spotkać kilku z Was.

niedziela, 6 maja 2018

'Seven Years War' - the test. Test "Seven Years War".

After holiday, which was amazing, I am back for blogging and wargaming. As the first game we came up with Michael's new set of rules for Seven Years War, called 'Seven Years War'. From some time in our club we working on some special rules for that conflict. After having some games with us, Michael came up with his version. We all agreed to test it on the table. Here is how it went.
Po wakacjach, które były niesamowite, wracam do blogowania i wargamingu. Na pierwszy ogień idą zasady stworzone przez Michaela do wojny siedmioletniej, które zatytułował "Seven Years War". Od pewnego czasu w naszym klubie trwają prace nad stworzeniem zasad do tego konfliktu. Po kilku grach rozegranych z nami, Michael opracował swoja wersję. Postanowiliśmy przetestować ją na stole. Oto jak nam poszło.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider


1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA
(Angus, Alisdair, Bartek)1st Brigade

5 x Infantry
1 x Medium Gun
1 x Light Gun

2nd Brigade

4 x Infantry
1 x Light Infantry
1 x Light Gun

Cavalry Brigade

3 x Heavy Cavalry
1 x Light Cavalry

HESSE/HESJA
(Michael, Peter, Dougie)1st Brigade

5 x Infantry
1 x Medium Gun
1 x Light Gun

2nd Brigade

2 x Infantry
1 x Light Infantry

3rd Brigade

2 x Infantry
1 x Light Gun

Cavalry Brigade

3 x Heavy Cavalry
1 x Horse Gun

2. The Game. Gra.


The test games, especially the first one are one of the hardest to play. Instead concentrating only on tactic, the rules has to be introduced to the players, their doubts has to be clarified etc. It taking a lot of time and usually it have a great impact on game. However Michael made an amazing job and this time everything went very smoothly. Of course, it were few moments when we had different opinion about suggested solutions, but at the end of the evening, Michael went with some new ideas, to made his rules even better. 
Gry testowe, szczególnie pierwsze są jednymi z najtrudniejszych do rozgrywania. Zamiast koncentrować się jedynie na taktyce, zasady muszą być graczom wytłumaczone, ich wątpliwości wyjaśnione itp. Zajmuje to bardzo wiele czasu i ma duży wpływ na rozgrywkę. Jednakże Michael tym razem wykonał kawał dobrej roboty i wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Oczywiście były momenty, kiedy mieliśmy inne opinie na temat sugerowanych rozwiązań, jednak na koniec wieczora, Michael miał już kilka nowych pomysłów na ulepszenie swoich zasad.Our game was an simple meeting combat. The battlefield was widely open, with some small forest in the middle. It has been taken quickly by Michael's Lights and that was everything what we can said about the centre of the battlefield. Michael and Alisdair shoot each other, but without and big results. The game was stalemate here and when finally alisdair moved his troops, the game was over.
Nasza gra, to prosty bój spotkaniowy. Pole bitwy było w większości otwarte i jedynie na środku znajdował się mały las. Ten został bardzo szybko zajęty przez lekką piechotę Michaela i można powiedzieć, że to by było wszystko, co wydarzyło się w tej części pola bitwy. Michael i Alisdair kontynuowali bezskuteczny wzajemny ostrzał. Gra zamieniła się w wojnę pozycyjną i gdy w końcu Alisdair zdecydował się ruszyć swoje siły, było już po grze.On our left flank, Peter moved against our medium guns. He finally managed to reach our infantry, but never assaulted the guns. Angus bravely kept the line and pushed back one after another Peter's attempt to break our lines. The French kept their positions and did not break. The battle decided on our other flank.
Na naszej lewej flance, Peter ruszył przeciw naszej średniej artylerii. Udało mu się dojść do naszej piechoty, jednak nie udało mu się dotrzeć do dział. Angus dzielnie trzymał linię i odpierał ciągle ponawiane ataki Petera by nas złamać. Francuzi utrzymali pozycje i wytrwali do końca. Bitwa rozstrzygnęła się na naszej drugiej flance.I was commanding the French Cavalry Brigade. In front of me were Hessian Cavalry and the 3rd Infantry brigades. For the most of the game I was slowly shortened the distance (3-4 inches per turn) and finally was ready to the big charge. However it was not very successful. My Lights get push back and get shaken and the other regiment did not reach the Infantry. The next turn looked as the disaster for my units, but then the Hessians get the worst turn in their game. They did not get enough officers to lead the charge of their Cavalry and the Infantry fire was very inaccurate. That gave me another chance. This time, the result was much more better. The 3rd Infantry Brigade get almost annihilated and one of the Hessian cavalry regiment get forced to withdraw. Sadly we did not have more time for the game i we have to finish in that moment. The game was finished with minor French victory, thanks to my cavalry.
Dowodziłem francuską brygadą kawalerii. Na przeciw mnie miałem heskie brygady kawalerii i 3. piechoty. Przez większość gry skracałem po cichu dystans (zazwyczaj 3-4 cale na turę) i ostatecznie byłem gotowy do decydującej szarży. Jednakże ta nie była zbyt udana. Moja lekka kawaleria została odepchnięta z dużymi dla mnie stratami, a inny pułk nie doszedł do piechoty. Następna tura wyglądała dla mnie jak nadchodząca katastrofa, jednak zdarzył się cud i hescy gracze mieli swoją najgorszą turę. Nie mieli wystarczającej ilości dostępnych oficerów do przeprowadzenia szarży a ogień piechoty okazał się bardzo niecelny. To dało mi następna szansę. Tym razem rezultat był znacznie lepszy. Trzecia brygada została prawie unicestwiona a jeden z heskich regimentów kawalerii został zmuszony do odwrotu. Niestety nie mogłem tej szarży kontynuować, ponieważ czas na grę się skończył. Gra zakończyła się minimalnym zwycięstwem Francuzów, głównie dzięki szarży mojej kawalerii.


3. Summary. Podsumowanie.Michael created very good set of rules. He took some of our ideas from the previous games and made it very simple, quick and enjoyable set. I don't know what about the others, but for me it has everything what we were expecting from the rules. Great job, Mr Michael! Thank you!
Michael stworzył bardzo dobry zestaw zasad. Udało mu się zawrzeć w nich kilka naszych pomysłów z poprzednich gier i stworzył z nich bardzo proste, szybkie i przyjemne  zasady. Nie wiem, jak inni, ale dla mnie mają wszystko czego od nich oczekiwałem. Kawał dobrej roboty Mr Michael! Dziękuję!

4. Links. Linki.


Michael:

Angus:


Flickr: