sobota, 9 września 2017

Weitzel's Mill, 1781

After long three weeks I am back for gaming! Last Thursday I joined the game organized by Angus and Bill. It was Black Powder AWI game. It was very nice to roll some dice after so long break.
Po długich trzech tygodniach powracam do grania! W ostatni czwartek dołączyłem do gry organizowanej przez Angusa i Bill. To była wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder. To była prawdziwa przyjemność móc znowu poturlać kostki po tak długiej przerwie.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. SiłyBRITISH/BRYTYJCZYCY
(Ken Pearce, Bartek Żynda)

CinC: Lt. General Lord Cornwallis

Col. Webster's Brigade

23rd Foot 
33rd Foot
Guards Brigade

Brigadier Leslie's Brigade

2nd Bttn, 71st Highlanders
Von Bose Regt.

Col. Tarleton's Brigade

British Legion Horse
British Legion Foot
Jaegers

Royal Artillery Detachment (2 guns)AMERICANS/AMERYKANIE
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

CinC: Maj. Gen. Nathanael Greene

Col. William's Brigade

Continental Light Infantry Battalion
Rowland's Virginia Rifles
Crocket's Virginia Militia

Brigadier Picken's Brigade(commanded by Col. Campbell)

Preston's Virginia Rifles
2nd Virginia Rifles
Moore's North Carolina Militia

Col. "Light Horse Harry" Lee's Brigade

1st/3rd Continental Dragoons
McCall's Light Horse
Lee's Legion2. The Game. Gra.


The game was started by Americans deployed on the table and the British forces entered the table on the opposite edge. Most of the American units were deployed behind the river, however one of the skirmish units were put by Bill on the opposite side, to block the road to the ford. As that were skirmished I thought that it will be small obstacle for my cavalry and push them to charge. Thanks to my bad roll, my cavalry (or rather man on horses...) was pushed back by Bill's soldiers. However in next turn he blundered and moved inside the woods. That cleared the way to the ford and again, I push my cavalry forward to charge Militia boys over the ford. However this time the situation repeated, by I failed the morale test and my cavalry was gone. That was very unlucky start...
Gra zaczęła się od Amerykanów rozstawionych na stole  i siłach brytyjskich wkraczających na stół po przeciwnej stronie. Większość oddziałów amerykańskich była wystawiona za rzeką, oprócz jednego oddziału harcowników, którzy blokowali drogę prowadzącą do brodu. Jako że był to oddział harcowników, wydawało mi się, że nie powinni oni stanowić problemu dla mojej kawalerii i zaszarżowałem na nich. Dzięki moim naprawdę słabym rzutom, moja kawaleria (a raczej ludzie na koniach...) zostali odepchnięci przez wojaków Billa. Jednakże w następnej turze jego oddział zaliczył Blundera i weszli oni między drzewa. To oczyściło drogę do brodu i jeszcze raz rzuciłem do szarży moich kawalerzystów na milicję broniącej brodu. Sytuacja się powtórzyła, jednak tym razem nie zdałem testu morale i moja kawaleria przepadła. To nie było szczęśliwe rozpoczęcie gry...On the other side Ken pushed his boys and attacked two other fords. He was stopped by Americans before the river, but slowly and steady he pushed Americans back. Finally moved over the river, but then he was charged by American cavalry and again, the horses were pushed back. After that he managed to destroy all infantry units and the way was open for the Brits.
Po drugiej stronie Ken pchnął swoich chłopców w kierunku pozostałych dwóch brodów. został zatrzymany przez amerykanów przed rzeką, jednak powoli lecz systematycznie spychał Amerykanów wstecz. Ostatecznie przeprawił się przez rzekę, jednak wtedy jego oddziały zostały zaatakowane przez amerykańską kawalerię i znów konnica została odparta. Po tym udało mu się zniszczyć ostatnie oddziały piechoty i otworzył w ten sposób drogę dla Brytyjczyków.On my side the situation looks bad, but not very and there was still a hope. The reinforcements arrived (Leslie's Brigade) and with them I moved against the ford. This time there was no problems at all. The militia broke and my units crossed the river. Some sort of threat for my units were the American cavalry, but accurate fire from one of my units disorganized them and I was free to move over the table. The game finished with British victory. 
Po mojej stronie sytuacja wyglądała źle, ale nie beznadziejnie. Przybyły posiłki (brygada Leslie'go) i teraz z nimi ruszyłem ponownie do  brodu. Tym razem nie było żadnych problemów z milicją, która nie wytrzymała ataku i moje oddziały przeprawiły się przez rzekę. Pewnym zagrożeniem była tu amerykańska kawaleria, ale celna salwa jednego z moich oddziałów zdezorganizowała ich i nie stanowili juz więcej problemu. Mogłem swobodnie przejść przez stół. Gra zakończyła się więc zwycięstwem Brytyjczyków.It was great to be able to play a game, but my blog will go silent for another three weeks. I finally starting my holidays. See you after my return!
To było doskonałe uczucie móc rozegrać grę, jednak mój blok znów zamilknie na kolejne trzy tygodnie. W końcu zaczynam wakacje. Do zobaczenia po moim powrocie!

3. Links. Linki.

Angus:

Bill:
to be updated

Campbell (SESWto be updated
Flickr:

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Poland 1939 (11). Something for the 3rd Reich. Polska 1939 (11). Coś dla III Rzeszy.

Finally managed to finish one of my drawer, which is models for my Poland 1939. As the last comes something for my Germans. All models in this post are First to Fight. Now my forces (German and Polish) are finally ready for the battle and soon I will arrange game with them.
W końcu udało mi się opróżnić jedną z moich szuflad, która zawierała modele do projektu Polska 1939. Wszystkie modele w tym poście pochodzą od First to Fight. Teraz moje siły (Niemcy i Polacy) są w końcu gotowi do bitwy, którą wkrótce postaram się zorganizować.

Praha RV:


Praha RV:


AA gun 2cm Flak 30:


AT gun PAK 36:


10,5cm leFH 18:


7,5cm le.IG 18:


Artillery team:


poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Renault FT-17 with MG. Renault FT-17 z km.

Another tank for my Poles 1920. This time it is Renault FT with MG for my half-platoon. Tank is in colours of the 1st Polish Tank Regiment. The model comes from Warlord with some my amendments. That tank is taking the part in the painting competition on Strategie forum. Sadly I need to repaint my FT with a gun to level up the painting standarts...
Kolejny czołg dla moich Polaków na 1920 rok. Tym razem jest to Renault FT z km dla mojego półplutonu. Czołg jest w barwach 1. Pułku Czołgów. Model pochodzi od Warlorda z kilkoma moimi dodatkami. Ten czołg bierze udział w konkursie malarskim na forum Strategie. Niestety muszę teraz przemalować mojego FT z działkiem, by wyrównać poziom ich pomalowania...

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

AK47

Last Thursday we had AK47 game. It was quite popular game in our club in the past and Campbell and I was very curious to give it a go, especially that in October in Goth we are going to have a big game. For those who don't know what is AK47, it is very simple set of rules for wargaming the conflicts in Africa in 1960's and 1970's. There is several fraction to chose from starting from some tribal  finishing on superpowers of the contemporary world. The game was also great opportunity for me to use my forgotten 15mm collection of tanks. As you remember I have some tanks for 24th Uhlans and one tanks for Karpatian Uhlans. It was great, to finally use them on the table!
W ostatni czwartek mieliśmy grę z zasadami AK47. Zasady te były w przeszłości bardzo popularne w naszym klubie i Campbell i ja bardzo chcieliśmy je wypróbować, szczególnie że w październiku mamy z ich użyciem dużą grę w Goth'cie. Dla tych co ne wiedza co to jest AK47, są to bardzo proste zasady do konfliktów toczonych w Afryce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dostępnych jest kilkadziesiąt frakcji, począwszy od plemiennych a na super potęgach ówczesnego świata skończywszy. Gra była też doskonałą okazją by wypróbować moją zapomniana kolekcję czołgów w skali 15mm. Jak zapewne pamiętacie mam kilka czołgów dla 24. Ułanów i jeden dla Ułanów Karpackich. Świetnie było je w końcu użyć na stole.SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson, Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Tim Watson, Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły


DICTATOR FORCES/SIŁY DYKTATORA
(Campbell Hardie)

1 x 2 tanks
1 x 3 armoured cars
1 x 3 jeeps with HMG
2 x militiaCOLONIAL SETTLERS TROOPS/SIŁY OSADNIKÓW KOLONIALNYCH
(Bartek Żynda)

1 x 3 tanks
1 x 2 tanks
1 x 2 guns on trucks
2 x infantry


2. The game. Gra.

Campbell as the defender was able to deploy most of his troops on the table with only one militia unit being as reinforcements. I rolled very badly and started game with only tanks on the table. That all game was my one big disaster. This time I think that I rolled '1s' so many times, as I did not for my entire life, when Campbell had so many '6s'... Soon all my tanks were destroyed, my guns on trucks proved to be useless and only my infantry managed to do something. It kept one of the objectives, but it was not enough to win the game... Anyway I liked the rules very much and can not wait for the big game in October.
Campbell jako obrońca mógł wystawić większość swoich oddziałów na stole pozostając tylko z jedną milicją jako posiłki. Ja wyrzuciłem bardzo źle na początku i gry i zacząłęm ją tylko z moimi czołgami. Ta cała gra to była dla mnie jedna wielka katastrofa. Tym razem miałem tyle jedynek co nigdy w całym moim życiu, a Campbell tyle szóstek... Wkrótce wszystkie moje czołgi zostały zniszczone, działa na ciężarówkach okazały się bezużyteczne i tylko mojej piechocie udało się coś zdziałać. Utrzymało jeden z celów gry, jednak było to za mało by wygrać grę... Pomimo tego zasady bardzo mi się podobały i nie mogę się już doczekać na wielką grę w październiku.Unfortunately now for about three weeks I would be not able to attend to the club, so no games reports for that period. Don't be afraid, I got something instead  to publish.
Niestety przez najbliższe trzy tygodnie nie będę w stanie uczestniczyć w klubowych grach, więc przez jakiś czas nie będzie raportów z gier. Bez obaw jednak mam kilka innych rzeczy do opublikowania.

3. Links. Linki.


Tim:

Campbell (SESWC):

Flickr:

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Między młotem a kowadłem. Wywiad ze mną.


Some time ago QC together with Maniex (both a running Wrota - the website connecting all Polish blogs about wargaming) had a interview with me about myself, my hobby etc. It is available at those links (sorry it is only in Polish - however I will translate it in English and will publish it here ASAP):
Jakiś czas temu QC wraz z Maniexem przeprowadzili ze mną wywiad dla Wrót - polskiej sieci blogów bitewnych. do przeczytania pod poniższymi linkami:

Claymore 2017 - part 2; część 2.

Today the second part of my gallery from Claymore. This time the games, which were shown in the Gym:
Dzisiaj druga część galerii z Claymore. Tym razem gry, które były prezentowane na sali gimnastycznej: