piątek, 10 listopada 2017

SYW: Somewhere in Germany. WS: Gdzies w Niemczech.

Yesterday we tried for another time the General d'Armee rules. The idea is to fit them into the Seven Years War and to simplify them to get them hassle free for the club night. Angus made some work with them and that game was to try them if they work or not. 
Wczoraj spróbowaliśmy po raz kolejny zasad General d'Armee. Myślą przewodnią tej gry było przerobienie ich tak, by mogły pasować do wojny siedmioletniej oraz by bezproblemowo nadawały się one do klubowego wieczoru. Angus dokonał pewnych zmian i ta gra miała nam pokazać, czy będą one działać, czy też nie.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.HESSE/HESJA
(Michael, Bartek)

1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery

2nd Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery

3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment
1 x JaegersHABSBURG'S FORCES/SIŁY HABSBURGÓW
(Peter, Angus)

1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery

2nd Brigade
2 x Infantry Battalion

3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment


2. The Game. Gra.


In our game, some Rhineland forces were defending small village against attacking Hessians. That was the objective of the game. This time we played on small table to speed up the game. The Hessians started with bombardment the Rhinelanders positions with the guns. That did not bring any effects, so we have to move our infantry forward. This time we used quite clever tactic and together with our soldiers we moved our guns. Concentrating the fire on one target also gave us some results and soon one of the Rhineland units broke. That reduced the number of the ADCs available for defenders and gave us some advantage. After that we decided to finally charge the village and Michael did it first. His units forced defenders to withdraw and made two units unformed. I had to wait till next turn, because my brigade become hesitant. However there was no next turn as we had no more time for that. Game finished with a draw. During the game we tested the Angus's changes and all worked very well. We had also some ideas, which we will test in our next games. I will you kept informed about that.
W naszej grze, część oddziałów nadreńskich broniła małej wioski, atakowanej przez sły heskie. To był cel gry. Grę rozegraliśmy na małym stole aby przyspieszyć grę. Oddziały heskie zaczęły od ostrzału artyleryjskiego, jednak to nie przynosiło zbyt dużych rezultatów i trzeba było ruszyć piechotę do przodu. Tym razem jednak z piechotą do przodu poruszały się nasze działa. Skoncentrowanie ognia na jednym celu również odniosło efekt i wkrótce jeden z oddziałów nadreńskich został złamany. To zredukowało liczbę ADC naszych przeciwników i dało nam pewna przewagę. Po tym zdecydowaliśmy się na ostateczną szarżę na wioskę, którą zaczął Michael. jego oddziały zmusiły przeciwnika do cofnięcia się i zdezorganizowania dwóch oddziałów. Ja musiałem jednak poczekać na kolejna turę, ponieważ moja brygada "nie zrozumiała" rozkazów. Jednak kolejnej tury już nie było i gra zakończyła się remisem. Podczas gry przetestowaliśmy zmiany zaproponowane przez Angusa, które okazały się bardzo trafne. W trakcie gry pojawiły się też pomysły, które zamierzamy wykorzystać w naszych kolejnych grach. O czym was oczywiście poinformuję.


3. Links. Linki.


Angus:
link to be updated soon/link wkrótce

Michael:

SESWC:

Flickr:

środa, 8 listopada 2017

Mahdists. Mahdyści.

Today my first Mahdists, for our Sudan games. Those warbands are from Perry Miniatures plastic kit. Instead of my usual way I base them on cavalry bases, what gave me bigger army look. Those are my first units in, I hope, my bigger army, which will rize in the future. Can not wait to use them in game.
Dzisiaj moi pierwsi Mahdyści, do naszych gier osadzonych w Sudanie. Te oddziały pochodzą z plastikowego zestawu od Perry Miniatures. Zamiast, jak to mam w zwyczaju, umieściłem ich na podstawkach kawaleryjskich, co dało mi wygląd większych oddziałów. To sa moje pierwsze oddziały, z mam nadzieję, większej armii, która powstanie w przyszłości. Nie mogę się już doczekać, kiedy użyję ich w grze po raz pierwszy.

Beja 1:


Beja 2:


Kordofan 1:


Kordofan 2:


All units:

niedziela, 5 listopada 2017

Road to Kiev, 1920. Droga na Kijów, 1920.

Some time ago I just finished my another tank for my Poles for 1920 and mentioned about it to Angus. He decided to organize a game and for that purpose he used all my and Peter's toys. For the game we used the Set An East Ablaze.
Jakiś czas temu pomalowałem kolejny czołg dla moich Polaków na 1920 i wspomniałem o tym Angusowi. Postanowił zorganizować więc grę i do tego użył całej kolekcji mojej i Petera. Do gry użyliśmy zasad Set An East Ablaze.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Peter McCarroll, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.
POLES/POLACY
(Bartek, Angus)

1st Brigade

Leader
2 x 10 Infantry with LMG (C3/M3) - one with bombs
2 x 10 Infantry (C3/M3)
1 x HMG (C3/M3)

2nd Brigade

Leader
2 x 10 Infantry with LMG (C3/M3)
1 x 10 Infantry with bombs (C3/M3)
1 x 10 Cavalry (C2/M2)

Armoured Brigade

Leader
2 x Tanks (C3/M3)
2 x Armoured Cars (C3/M3)

Reserve

1 x Aircraft (Fighter-Bomber)THE RED ARMY/ARMIA CZERWONA
 (Peter, Bill)

1st Brigade

Leader
3 x 10 Infantry with LMG (C3/M3) - one with bombs
1 x 10 Red Guard Infantry (C4/M3)
1 x HMG (C3/M3)
1 x Field Gun

2nd Brigade

Leader
3 x 10 Infantry with LMG (C3/M3) - one with bombs
1 x 10 Red Guard Infantry (C4/M3)
1 x HMG (C3/M3)
1 x Field Gun

Mobile Brigade

Leader
2 x 10 Red Cavalry (C3/M3)
2 x Tchankas (C3/M3)
2 x Armoured Cars

Reserves

1 x Aircraft (Fighter-Bomber)


2. The Game. Gra.


Angus put that game somewhere in Ukraine during Polish-Ukrainian offensive on Kiev during the Spring of 1920. Different than originally, in our game Bolsheviks decided to stand fast and stop Polish advantage. In that way despite smaller forces Poles were the attacker and Soviet Russians were defenders. That determined the game from the beginning and our chances for winning that game were less then possible. Maybe that was because the umpire weared the Soviet propaganda t-shirt? I don't know...
Angus umiejscowił tą grę gdzieś na Ukrainie podczas polsko-ukraińskiej ofensywy na Kijów na wiosnę 1920 roku. Inaczej niż miało to miejsce w rzeczywistości, bolszewicy postanowili się bronić i zatrzymać polskie natarcie. W ten sposób, pomimo słabszych sił Polacy zastali atakującymi a sowieccy Rosjanie zostali obrońcami. To ustaliło grę już od początku i nasze szanse na zwycięstwo tej gry były bardzo minimalne. Może dlatego, że prowadzący tą grę miał na sobie t-shirt z obrazkiem sowieckiej propagandy? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie...

On my side my forces moved fast forward and soon took the positions in small village. In the meantime the Russians moved forward some of their infantry and their armoured cars. That strengthened their positions even more. My cavalry charge finished with disaster, but then we discovered that it not supposed to be killed that easily, because it was class 2 unit not 3. My opponents agree that cavalry can return on the table, but it not helped me at all. My forces stuck in the buildings and can not moved forward. I decided then support my infantry with tanks and armoured cars. Despite some bogging problems my vehicles slowly moved forward. Unfortunately most of my A/Cs and tanks are supplied with MG not the guns and that quickly was used against me. Accurate shot from Russian gun and my "Piłsudski's tank" became a wreck... Finally my plane arrived, but it was too late. My units were stopped for good.
Po mojej stronie moje oddziały ruszyły szybko do przodu i wkrótce zajęły pozycje w małej wsi. W międzyczasie Rosjanie ruszyli do przodu część swojej piechoty i ich samochody pancerne. To znacznie wzmocniło ich linię obrony. Moja kawaleria przypuściła szarżę ale ta zakończyła się katastrofą, lecz wtedy odkryliśmy, że nie powinna ona być rozbita tak szybko bo była ona określona jako oddział 2. klasy a nie 3. Moi przeciwnicy zgodzili się jednak by kawaleria powróciła na stół, ale i to nie mi w niczym nie pomogło. Moje oddziały zaległy w budynkach i nie mogły się z nich wydostać ani ruszyć do przodu. Postanowiłem wesprzeć piechotę moimi czołgami i samochodami pancernymi. Pomimo pewnych problemów z grzęźnięciem pojazdów powoli parły do przodu. Niestety większość moich pojazdów jest wyposażone tylko w kmy a nie działa i szybko zostało to użyte przeciw mnie. Celny strzał rosyjskiego działa i mój "Tank Piłsudskiego" stał się wrakiem... W końcu przybył też mój samolot, jednak było już za późno. Moje oddziały zostały zatrzymane na dobre.

On the other side Angus's units were mowing forward and after some initial successes they had to be forced to withdraw by Russian HMGs. After that the Bolshevik plane arrived but its attack was not very successful. The game was over with Soviet victory. It looks like I have to paint more toys for that period. I need at least one more HMG, 2 guns and more cavalry and tanks... Neverending story...
Po drugiej stronie oddziały Angusa ruszyły do przodu i po początkowych sukcesach zostały zmuszone do odwrotu dzięki rosyjskim ckmom. Potem przybył bolszewicki samolot, jednak jego atak okazał się mało skuteczny. Gra zakończyła się sowieckim zwycięstwem. Wygląda na to, że będę musiał moje oddziały wzmocnić przynajmniej o jeden więcej ckm, dwa działa, więcej kawalerii i czołgów... Niekończąca się opowieść...

3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-advance-on-kiev-1920/

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1504083752962926

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157688824482094

wtorek, 31 października 2017

Defending the POLZ. Obrona LWZ.

Last Thursday I was invited into another AK47 game. For those who don't know what is it, that the rules for African conflicts during the 1950s, 1960s and 1970s. However it is made in silly way and not taking it very seriously. The gamer pick a side, it could be some kind of dictatorship, religious fanatics, superpower interventionists, colonial  etc. That system was very popular few years later in our club and now it have its come back. We use the 2.0 version of the rules, as the newer version is not what we like. For that game I created the new colonial state called People of Liberated Zutumzia (POLZ, or in Polish Ludność Wyzwolonej Zutumzii - LWZ). It was made generally by Poles, who after 2WW, from many reasons cannot return to the Communist Poland and instead emigrate to many countries of the world, chose to live all together in Africa with the former Polish Government in Exile now Government of the Zutumzia. That country was created somewhere on the part of the former British territory of West Central Africa.
W ostatni czwartek zostałem zaproszony do kolejnej gry z zasadami AK47. Dla tych co nie wiedzą, co to jest, to są zasady do konfliktów afrykańskich, toczonych w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Jednak te zasady robią to w trochę humorystyczny sposób i nie biorą tych konfliktów nazbyt poważnie. Gracz wybiera sobie stronę, może to być np. dyktatura, fanatycy religijni, interwencja jednego z mocarstw, koloniści itp. Ten system był kiedyś bardzo popularny w naszym klubie i obecnie przeżywa swój powrót na stoły. Do gry używamy wersji 2.0, ponieważ bardziej nam ona odpowiada. Dla tej gry stworzyłem nowe kolonialne państwo zwane Ludność Wyzwolonej Zutumzii (LWZ, lub po angielsku People of Liberated Zutumzia - POLZ). Państwo to zostało stworzone przez Polaków, którzy z różnych przyczyn nie mogli powrócić do komunistycznej Polski i zamiast wyemigrować do różnych krajów świata, zdecydowali się razem żyć w Afryce z byłym polskim rządem na uchodźctwie, teraz rządem Zutumzii. Kraj ten został utworzony gdzieś na części byłego terytorium brytyjskiej Afryki centralno zachodniej.SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Jack Glanville
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Jack Glanville, Bartek Żynda, George.1. Forces. Siły.


ZUTUMZIA
(Bartek)

1 x 2 tanks
1 x 1 tank, 2 A/C
1 x professional infantry
2 x regular infantry with mortarNEW SCOTLAND FORCES*/SIŁY NOWEJ SZKOCJI*
*I don't remember the name of Georges fraction, but it all have Scottish emblems...
* Nie pamiętam dokładnej nazwy frakcji Georga, ale wszystkie one miały szkockie oznaczenia...
(George)

1 x 5 tanks
1 x 2 A/C
1 x professional infantry
1 x regular infantry
1 x militia


2. The game. Gra.


I was defending, while George was attacking. My initial forces were professionals and tanks. I put my tanks behind cover and my infantry in the built-up area, on one of the objectives. George got his tanks and militia as the initial forces. At the beginning of the game George's forces were too large and had some problems to enter the table, what was used by me. My tanks quickly destroyed George's militia before his tanks were ready to use. As soon as they appear on the table I had quickly move back my tanks out of the line of the see of the blue tanks. Unlucky for my soon the George's armoured cars appeared  just at the back of my tanks and two of his infantries also entered the table: professionals and regulars. He decided to attack both built-up areas with them, but he made a mistake and against my professionals put his regulars. His commandos took one of the built-up areas without any problems, they were unprotected, but the other become serious problem for George. Frontal attack was repulsed and soon on his back appeared one of my units with mortar. That caused another George's unit to disappear. Finally he decided to crash my infantry with his mighty blue tanks, but then I received unexpected air support. That was enough to finish the game with victory of the Zutumzia!
Ja byłem obrońcą, George atakował. Moimi początkowymi siłami byli oddział elitarnej piechoty i czołgi. Moje czołgi ustawiłem ukryte, a piechotę umieściłem w jednym z obszarów zabudowanych, będących jednym z celów gry. George jako siły początkowe otrzymał czołgi i milicję. Na początku siły George'a były zbyt duże by od razu wejść na stół, co skrzętnie wykorzystałem. Moje czołgi szybko zniszczyły milicje Georga, zanim jego czołgi mogły by być użyte. Jak tylko pojawiły się one na stole z powrotem wycofałem je by zniknąć z zasięgu wzroku niebieskich czołgów. Pechowo dla mnie wkrótce samochody pancerne George'a pojawiły się za moimi czołgami oraz jego piechota weszła na stół: elitarna i regularna. Zdecydował się piechotą zaatakować i zająć oba obszary zabudowane, jednak popełnił błąd i swoje siły regularne pchnął przeciw moim elitarnym. Jego komandosi bez żadnych problemów zajęli jeden z obszarów zabudowanych, nie były przeze mnie bronione, jednak drugi obszar okazał się być poważnym problemem dla George'a. Frontalny atak został odparty i wkrótce na jego tyłach pojawiła się moje piechota z moździerzem. To było przyczyną, że kolejny oddział George'a zniknął. W samej końcówce George zdecydował się zniszczyć moją piechotę swoimi potężnymi niebieskimi czołgami, jednak ja otrzymałem niespodziewane wsparcie lotnicze. To wystarczyło by zakończyć grę zwycięstwem sił Zutumzii!


3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

wtorek, 24 października 2017

Cod, Þorskur, la morue or bacalao?

source: Wikimedia
And everything is about, what language we will use to name  that fish...
I wszystko o to,  jakiego języka użyjemy by nazwać tą rybę...


Last week was very navy. Initially it should be Napoleonic, but because of some circumstances, we had to improvise. Initially on Thursday we should play Over the Hills, but Bill had some health issues and cannot be at the club that evening. Quick action from Angus gave us Cod Wars instead. Another game of the week was our traditional way of celebrating the Trafalgar Day, when we re-fight that famous battle. So today two games in one relation. Enjoy!
Poprzedni tydzień był prawdziwie morskim tygodniem. Początkowo miał być głównie napoleoński, jednak z powodu pewnych okoliczności musieliśmy improwizować. Początkowo w czwartek mieliśmy grać z użyciem zasad Over the Hills, jednak Bill miał pewne problemy zdrowotne i nie mógł przybyć do klubu w ten wieczór. Szybka akcja Angusa przyniosła nam Wojny dorszowe. Drugą grą rozegrana w poprzednim tygodniu był nasz tradycyjny sposób na spędzanie Trafalgar Day, kiedy to odtwarzamy tą sławna bitwę. Dzisiaj więc dwie gry w jednej relacji. Życze przyjemnej lektury!

1. Thursday game: Cod Wars. Gra czwartkowa: wojny dorszowe.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Campbell)

HMS Scylia
HMS Falmouth

MV Euroman
MV St. Giles
MV William Wilberforce
MV Port Vale


ICELANDERS/ISLANDCZYCY
(Peter, Bartek)

ICGV Ægir
ICGV Tyr

1.2. The Game. Gra.


That was our second game with that rules (Cod Wars). This time the initiative was from the beginning with the British. Campbell is known in our club from his passion for ramming in naval games. This time it gave a great result! His HMS Falmouth hit the stern of Peter's Ægir and forced him to withdraw. That left only my ship against all British. Despite I was really try hard to cut the nets of British trawlers, they still were able to catch cods. Finally I decided that the only way to win the game will be to sunk my ship. Again despite I tried it hard it was not successful and finally I was forced to withdraw. At the end of the game Peter has his moment of the game and accidently he cut one of the nets. But it was not enough for us and this time cods were delivered back to British ports, were  citizens were able to enjoy their national dish!
To było nasze drugie spotkanie z tymi zasadami (Cod Wars). Tym razem jednak inicjatywa była od początku w rękach Brytyjczyków. Campbell jest znany w naszym klubie z jego zamiłowania do taranowania w bitwach morskich. Tym razem przyniosło to duży rezultat! Jego HMS Falmouth uderzył w rufę Ægir'a Petera i zmusił go do wycofania się. To pozostawiło mój okręt przeciw reszcie Brytyjczyków. Pomimo moich usilnych prób zerwania sieci brytyjskich trawlerów, cały czas byli w stanie poławiać dorsze. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że jedyną metodą na wygranie gry będzie zatopienie mojej jednostki. Znowu pomimo moich prób nie udało mi się tego dokonać i ostatecznie mój okręt ciężko uszkodzony musiał się wycofać. Pod koniec gry Peter miał swój moment w grze i przez przypadek zerwał sieci jednego z Brytyjczyków. Było to jednak niewystarczające i tym razem dorsze zostały dostarczone do brytyjskich portów, gdzie obywatele mogli delektować się swoją narodową potrawą! 1.3. Links. Linki.


Angus:

Campbell:

Flickr:

2. Trafalgar Day 2017.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Ewing, Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam, J.P., Donald Adamson,  Bartek Żynda, Jim Louttit

2.1 Forces. Siły.BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Jed, Michael, J.P., Peter, Chris)

HMS Tonnant
HMS Minotaur
HMS Spartiate
HMS Swiftsure


HMS Victory
HMS Revenge
HMS Orion
HMS Agamennon


HMS Dreadnought
HMS Belleisle
HMS Concqueror
HMS Defence


HMS Royal Sovereign
HMS Temeraire
HMS Mars
HMS Colossus
HMS Polyphemus


HMS Britannia
HMS Leviathan
HMS Defiance
HMS Africa
HMS Thunderer


HMS Neptune
HMS Prince
HMS Achille
HMS Ajax
HMS Bellerophon


SPANISH/HISZPANIE
(Jack G, Bill, Donald)

Principia de Asturias
San Juan Nepomuceno
San Ildefonso
Monarca
San Leandro


Santa Anna
Argonauta
San Justo
San Augistine
San Francisco de Asis


Rayo
Santissima Trinidad
Neptuno
Bahama
MontanezFRENCH/FRANCUZI
(Malcolm, Bartek, John)

Bucentaure
Neptune
Redoutable
Scipion


Indomptable
Algesiras
Fougueux
Pluton


Achille
Formidable
Argonaut
Mont-Blanc
Heros


Berwick
L'Aigle
Duguay-Trouin
Swiftsure
Intrepide

2.2. The Game. Gra.


We owe all ships of the lines, which took part in Battle of Trafalgar. All of them are in 1/1200 scale and come from Langton Miniatures. This time we did a little different than last year and we changed some statistics for the purpose of the game. We downgraded British and upgraded French and Spanish ships. Also we started game in different way that it happened originally. Sadly the game was to big to be able to remember everything, so this time I am able to tell you the story of my part of the game. I commanded two French squadrons (lead by Indomptable and Achille) supported by John (Berwick) and fought against two British squadrons Jed's (HMS Britannia) and Angus (HMS Neptune).
W naszym posiadaniu są wszystkie modele okrętów liniowych biorących udział w bitwie pod Trafalgarem. Wszystkie są w skali 1/1200 i są produkcji Langton Miniatures. Tym razem nasza gra wyglądała trochę inaczej od tej zeszłorocznej. Zmieniliśmy statystyki okrętów, obniżając poziom Brytyjczyków i podwyższając Francuzów i Hiszpanów. Zaczęliśmy grę troszkę inaczej od oryginalnej bitwy. Niestety gra była zbyt duża by spamiętać wszystko, więc jestem w stanie opisać Wam co wydarzyło się po mojej stronie stołu. Dowodziłem dwoma francuskimi eskadrami (prowadzonymi przez Indomptable i Achille) wsparty przez Johna (Berwick) i walcząc przeciw dwóm brytyjskim eskadrą dowodzonym przez Jeda (HMS Britannia) i Angusa (HMS Neptune).
Marine Nationale & Armada Española
Royal Navy.

I moved my squadrons ahead and managed to put letters 'T' over British squadrons, but I did not managed to do a lot of damages, maybe only on HMS Britannia, which now was very slow (she lost a lot of speed points). Then came the British answer, especially from Angus's ships, which fired at me from the short distance. My ships were in trouble. Soon because of the damages three of them surrendered to the opponent (Formidable, Achille and Argonaut). One of them being on fire finally exploded (Formidable). Mont-Blanc boarded HMS Ajax and fought fierce battle, but better British boarding team push my French back on their ship and finally capture next of my ships. From that squadron left me only Heros. She moved against damaged HMS Britannia, but had not enough time for that. In the meantime my other squadron had some problems with the wind and moved away from Jed's squadron. During their return they get under friendly fire from Malcolm's ships. Finally when they return, it was too late for the rest of my ships. The game was over. Whole Battle finished with a draw as the leading Franco-spanish squadrons made very good work and won with the British. At the end British lost 3 ships, of which one get sunk (I don't know which one). Franco-Spanish lost two ships sunk (despite my Formidable, we lost Spanish Bahama) and three captured. It was great day with a very good and enjoyable game. For that we used Kiss Me, Hardy rules.
Ruszyłem moimi eskadrami do przodu i nawet udało mi się postawić litery "T" nad brytyjskimi eskadrami, jednak nie udało mi się zadać im wystarczającej liczby uszkodzeń, no może poza HMS Britannia, która została mocno spowolniona. Wtedy przyszła brytyjska odpowiedź, szczególnie ze strony okrętów Angusa, który ostrzelał mnie z bliskiej odległości. Moje okręty miały powazny problem. Wkrótce z powodu odniesionych uszkodzeń, trzy z nich się poddały (Formidable, Achille i Argonaut). Jeden z nich mający pożar na swoich pokładach wkrótce eksplodował (Formidable). Mont-Blanc dokonał abordażu HMS Ajax, jednak lepiej wyszkolona załoga brytyjskiego okrętu odparła atak, przebiła się na mój pokład i ostatecznie zdobyła kolejny mój okręt. Z tej eskadry pozostał jedynie Heros, który ruszył przeciw HMS Britannia, jednak na to zabrakło już czasu. W międzyczasie moja druga eskadra miała pewne problemy z wiatrem i oddaliła się znacznie od eskadry Jeda. Podczas powrotu dostały się pod omyłkowy ogień francuskich okrętów Malcolma. W końcu, gdy powróciły do walki było już za późno by ratować resztę moich okrętów. Gra została zakończona. Cała gra zakończyła się jednak remisem, ponieważ prowadzące okręty francusko hiszpańskie pokonały tam Brytyjczyków. Ostateczne Brytyjczycy stracili 3 okręty (jeden z nich zatonął. Sprzymierzeni stracili dwa okręty zatopione (oprócz mojej Formidable, straciliśmy hiszpańską Bahamę) i trzy, które się poddały. To był świetny dzień i świetna gra, do której użyliśmy zasad Kiss Me, Hardy.

2.3. Links. Linki.


Angus:
link to be updated

Bill:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2017/10/trafalgar-day-game.html

Jack G.:
link to be updated

Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2017/10/trafalgar-day.html

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686532482362